Nezařazené

Další informace ke službám

Další informace dle písm. l) až o) §6 vyhlášky č. 269/2015 Sb.

A) Další informace o energetických konzultačních a informačních střediscích:

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) poskytují veřejnosti bezplatné energetické poradenství. Jejich seznam a kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

B) Odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti:

https://www.mpo-efekt.cz/ <https://www.mpo-efekt.cz/

https://chytra-volba.cz/ <https://chytra-volba.cz/

C) Informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů:

Příjemce služeb a poskytovatel služeb, kteří jsou ve sporu, se po dohodě mohou podle zákona o mediaci obrátit na zapsaného mediátora a v rámci mediace uzavřít mediační dohodu. Tu mohou následně předložit soudu ke schválení.

Jsou-li poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně ve vztahu podnikatele a spotřebitele, může spotřebitel zahájit mimosoudní řešení sporu podle zákona o ochraně spotřebitele podáním návrhu České obchodní inspekci nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jde-li o majetkový spor, může strana sporu na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky) uzavřené mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb zahájit u rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu rozhodčí řízení a domáhat se vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento postup však nelze využít, pokud jde o spor ze smlouvy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb, kteří jsou vzájemně ve vztahu spotřebitele a podnikatele, a zároveň byla rozhodčí smlouva (smlouva orozhodci nebo rozhodčí doložka) uzavřena po 30. listopadu 2016.

Rekonstukce blokové kotelny

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie v SZT – IV. výzva

Název projektu: Městská realitní Poděbrady, a.s. – Rekonstrukce blokové kotelny

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout úspory energie a s tím související úspory finanční, a to včetně snížení emisí ve srovnání s výrobou energie v lokálních zdrojích.

bloková kotelna

Stručný popis operace: Předmětem projektu je rekonstrukce systému CZT pro šest bytových domů v Poděbradech. V současnosti jsou pro vytápění a ohřev TV využívány celkem 3 kotelny na zemní plyn: dvě domovní a jedna bloková. Nový stav předpokládá zachování pouze jedné blokové kotelny, která bude zásobovat celou lokalitu. Vytápěné objekty budou nově napojeny na teplovodní přípojku topné soustavy z centrální kotelny umístěné v ulici Kunštátská 1100.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Ceník vydávání stejnopisů apod.

  • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisů, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
Za první stránku je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 65 Kč
Za každou další i započatou stránku, je-li pořizována kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 55 Kč