Další informace ke službám

Další informace dle písm. l) až o) §6 vyhlášky č. 269/2015 Sb.

A) Další informace o energetických konzultačních a informačních střediscích:

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) poskytují veřejnosti bezplatné energetické poradenství. Jejich seznam a kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

B) Odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti:

https://www.mpo-efekt.cz/ <https://www.mpo-efekt.cz/

https://chytra-volba.cz/ <https://chytra-volba.cz/

C) Informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů:

Příjemce služeb a poskytovatel služeb, kteří jsou ve sporu, se po dohodě mohou podle zákona o mediaci obrátit na zapsaného mediátora a v rámci mediace uzavřít mediační dohodu. Tu mohou následně předložit soudu ke schválení.

Jsou-li poskytovatel služeb a příjemce služeb vzájemně ve vztahu podnikatele a spotřebitele, může spotřebitel zahájit mimosoudní řešení sporu podle zákona o ochraně spotřebitele podáním návrhu České obchodní inspekci nebo jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jde-li o majetkový spor, může strana sporu na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky) uzavřené mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb zahájit u rozhodce nebo stálého rozhodčího soudu rozhodčí řízení a domáhat se vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento postup však nelze využít, pokud jde o spor ze smlouvy mezi příjemcem služeb a poskytovatelem služeb, kteří jsou vzájemně ve vztahu spotřebitele a podnikatele, a zároveň byla rozhodčí smlouva (smlouva orozhodci nebo rozhodčí doložka) uzavřena po 30. listopadu 2016.